-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
GudstjänsterOm ossKyrkanVerksamhet Kontakt


  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen


Böneämnen

Påven anger för varje månad under året speciella böneämnen.

År 2017

Januari
Kristen enhet: Att alla kristna blir trogna mot Herrens undervisning och genom bön och kärlek till andra strävar efter att återställa enheten mellan kyrkorna och samarbetar för att möta de utmaningar som möter mänskligheten.

Februari 2017
Tröst för de plågade: Att alla plågade människor, särskilt de fattiga, flyktingarna och de marginaliserade, blir välkomnade och finner stöd och tröst i våra samhällen.

Mars 2017
Stöd åt förföljda kristna
: Att de kristna som blir förföljda får stöd av böner och materiell hjälp från hela kyrkan.

April 2017
Ungdomar
: Att unga människor generöst besvarar sin kallelse och allvarligt övervägar att överlämna sitt liv till Gud i form av prästämbete och ordensliv.

Maj 2017
De kristna i Afrika
: Att de kristna i Afrika efterföljer den barmhärtige Jesus och ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning, rättvisa och fred.

Juni 2017
Folkens ledare
: Att folkensl ledare beslutsamt förpliktar sig att få ett slut på vapenhandeln, som skördar så många oskyldiga offer.

Juli 2017
Avfallna kristna
: Att de av våra bröder och systrar som har lämnat tron bakom sig genom vår bön och vårt vittnesbörd för evangeliet återupptäcker att Herren är dem nära med sin barmhärtighet, och att de återupptäcker det kristna livets skönhet.

Augusti 2017
Konstnärerna
: Att konstnärerna i vår tid med sin talang hjälper alla att upptäcka skapelsens skönhet.

September 2017
Församlingarna
: Att våra församlingar besjälas av en vilja att sprida budskapet om Kristus, och att de blir platser där tron förmedlas och kärleken är verksam.

Oktober 2017
Arbetare och arbetslösa
: Att alla arbetare åtnjuter respekt och att deras rättigheter beskyddas, och att de arbetslösa får tillfälle att bidra till det allmänna bästa.

November 2017
De kristna i Asien
: Att de kristna i Asien förmår vittna om evangeliet i ord och handling, och att de bidrar till dialog, fred och ömsesidig förståelse, särskilt när det gäller andra religioner..

December 2017
De äldre
: Att de äldre, med stöd av sina familjer och de kristna församlingarna, får möjlighet att ge vidare av sin vishet och erfarenhet och bidrar till spridning av tron och ger ett bidrag till formande av kommande generationer.


År 2018

Januari 2018
Evangelisationen: Religiösa minoriteter i Asien
Att de kristna, och andra religiösa minoriteter i de asiatiska länderna, får möjlighet att utöva sin tro i full frihet.
 
Februari 2018
Universellt: Nej till korruption
Att de som har materiell, politisk eller andlig makt står emot varje frestelse till korruption.

Mars
2018
Evangelisationen: Fostran till andlig urskillning
Att kyrkan inser hur viktigt det är att fostra till andlig urskillning, både på det personliga planet och när det  gäller gemensamt liv på olika nivåer.

April
2018
Universellt: För dem som har ekonomiskt ansvar
Att de som har ekonomiskt ansvar har modet att förkasta varje exkluderande ekonomi och ser hur nya vägar kan öppnas.

Maj
2018
Evangelisationen: Lekmännens uppdrag
Att lekfolket fullgör sitt särskilda uppdrag och svarar med kreativitet på de utmaningar som världen i dag ställs inför.

Juni
2018
Universellt: Sociala nätverk
Att sociala nätverk av olika slag arbetar för att inkludera andra på ett sätt som respekterar deras olikheter.

Juli
2018
Evangelisationen: Prästernas tjänst
Att präster som känner sig trötta och ensamma i sitt pastorala arbete får hjälp och tröst av nära gemenskap med Herren och vänskapen med andra präster.

Augusti
2018
Universellt: Familjens värde
Att alla konsekvensrika ekonomiska och politiska beslut innebär att familjen skyddas som en av mänsklighetens värdefullaste skatter.

September
2018
Universellt: Ungdomar i Afrika
Att de unga människorna i Afrika får tillgång till utbildning och arbete i sina egna hemländer.

Oktober
2018
Evangelisationen: Ordensfolkets uppdrag
Att ordensfolket – både män och kvinnor – rycker upp sig och ser till att de är närvarande bland de fattiga, de marginaliserade och dem som inte har någon röst.

November
2018
Universellt: Det som gagnar freden
Att ett kärlekens och dialogens språk får ersätta konfliktens språk
i alla sammanhang.

December
2018
Evangelisationen: Det som gagnar trons förmedling
Att alla de som är involverade i att föra tron vidare må i sin dialog med kulturen finna ett språk som är avpassat efter nutidens krav.
Påvens_böneämnen
Påven Franciskus kommenterar sina böneämnen varje månad här.