-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
GudstjänsterOm ossKyrkanVerksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

 R_gul  Karta (Google): kyrkans läge i Visby


Kyrkan

Kristi Lekamens kyrka ligger i korsningen mellan S:t Drottensgatan och S:t Hansgatan i Visbys innerstad. Det är den första katolska kyrka byggd på Gotland sedan medeltiden. Det är en liten men arkitektoniskt framstående byggnad med (sedan 2001) ett 80-tal sittplatser, uppförd på en medeltida husgrund som grävdes fram i samband med att kyrkan tillkom.
    Kyrkan är ritad av gotlandsarkitekten Per Erik Nilsson.  Den medeltida grunden utnyttjas i den moderna, stramt hållna byggnaden: delar av väggar, delar av en trappa och en brunn som nu används som dopfunt. I kyrkorummet finns dessutom några värdefulla konstverk av den litauiskfödde, på Gotland verksamme konstnären Eugenijus (Eugen) Budrys (1925
2007).

Från 1982 via 2001 till 2017
Den 18 december 1982 invigdes kyrkan av dåvarande biskopen för Stockholms katolska stift (som omfattar hela Sverige), Hubertus Brandenburg. Tidigare hade församlingen firat gudstjänst i ett litet kapell på Kilgränd i södra delen av innerstaden.
Korset på kyrkans fasad kommer därifrån.
    Kyrkorummet visade sig snart vara för litet, särskilt sommartid då förutom församlingsmedlemmar många sommargotlänningar och turister deltar i gudstjänsterna. Därför företogs en tillbyggnad. Kyrkan återinvigdes av biskop Anders Arborelius den 22 december 2001. En artikel från 2002 om kyrkans arkitektur och ombyggnaden finns här.

2017 års renovering
År 2017 genomförs en renovering av både kyrkan och församlingens övriga två hus på tomten Priorn 1112.
   
I och med att svåra fuktskador och andra brister uppdagades i det lilla bostadshuset bredvid kyrkan började planer på en omfattande renovering ta form år 2016.  Vid undersökning visade sig även församlingshemmet och själva kyrkan vara angripna av fukt  problem som måste åtgärdas. Det lilla bostadshuset och församlingshuset var dessutom kraftigt nedslitna. Det lilla huset måste repareras grundligt och byggas om i det närmaste helt invändigt. Församlingshuset var i behov av renovering och modernisering.
    Renoveringsprojektet har igångsatts sommaren 2017 i samarbete med Katolska Biskopsämbetet. Byggledare är Mats Engdahl/Engma AB, huvudentreprenör PEAB. Projektet ska enligt planerna avslutas under våren 2018.
    Husen ligger på känslig mark i ett område som numera är världsarv, och de är delvis byggnadsminnesmärkta. Det kräver särskilda hänsynstaganden.

Församlingshuset
Församlingshemmet nordväst om kyrkan har tre plan (plus vind). Renoveringen innebär omdisponering och modernisering på alla planen. Lokalerna och möbleringen i dem blir flexiblare än hittills, så att lokalerna lättare kan användas för olika typer av arrangemang.

Bostadshuset
Det lilla bostadshuset ("prästhuset") bredvid kyrkan repareras grundligt och byggs om invändigt. Det har visat sig vara i ett mycket sämre skick än vad man tidigare har sett. I bottenvåningen blir det ett rum som lämpar sig för t.ex. studiesammankomster. Övervåningen blir tänkt för bland annat enskilda samtal.

Kyrkan
Kyrkorummet har en unik arkitektur, och dess karaktär förändras inte. Ingen större omgestaltning av rummet sker. Däremot åtgärdas de omfattande fuktproblemen, och förnyelse på vissa enskilda punkter görs.
    Bland annat kyrkans inner- och yttertak, ljusinsläpp och fönstren längs S:t Drottensgatan byts ut på grund av skador. Golvbeläggningen innanför ytterdörren blir ny för att bättre tåla smuts och slitage. Sektionen med tvättrum, toalett och fläktrum nära ingången omgestaltas: toaletten flyttas och ett nytt fläktrum byggs. Toaletten och dess ingång vid övre entrén  görs om (ingen skjutdörr).
    Belysningen förbättras för att ge bättre ljus, framhäva viktiga delar av kyrkorummet och samtidigt irritera ögonen mindre. Likaså förbättras ljudanläggningen.  Golvet har på en del ställen varit riskabelt knaggligt, och det åtgärdas. Helhetsintrycket av rummet förändras dock inte. Sakristian fräschas upp.

Kyrkan från S:t Hansgatan
Kyrkans ingång sedd från S:t Hansgatan

Kyrkorummet sett bakifrån, mot koret
Den nedre delen av kyrkorummet

Dopfunten
Dopfunten – en medeltida brunn

Tabernakel
Tabernaklets framsida:
emaljplatta av Eugen Budrys

Kyrktak
Ombyggnad av kyrktak pågår, september 2017
© Christine Morris