-

Katolska kyrkan på Gotland

Kristi Lekamens församling

 

S:t Drottensgatan 12 / S:t Hansgatan 60, Visby    Telefon Kontakt

-
GudstjänsterOm ossKyrkanVerksamhet Kontakt

  Katolsk tro – frågor och svar
  Stockholms katolska stift
  Ekumenik
  Att bli katolik
  Dokument
  Länkar
  Rumsuthyrning
  Böneämnen

 R_gul  Karta (Google): kyrkans läge i Visby


Kyrkan

Kristi Lekamens kyrka ligger i korsningen mellan S:t Drottensgatan och S:t Hansgatan i Visbys innerstad. Det är den första katolska kyrka som har byggts på Gotland sedan medeltiden. Det är en liten men arkitektoniskt framstående byggnad med (sedan 2001) ett 80-tal sittplatser, uppförd på en medeltida husgrund som grävdes fram i samband med att kyrkan tillkom.
    Kyrkan är ritad av gotlandsarkitekten Per Erik Nilsson.  Den medeltida grunden utnyttjas i den moderna, stramt hållna byggnaden: delar av väggar, delar av en trappa och en brunn som nu används som dopfunt. I kyrkorummet finns dessutom några värdefulla konstverk av den litauiskfödde, på Gotland verksamme konstnären Eugenijus (Eugen) Budrys (1925
2007).

Från 1982 via 2001 till 2017
Den 18 december 1982 invigdes kyrkan av dåvarande biskopen för Stockholms katolska stift, Hubertus Brandenburg. Tidigare hade församlingen firat gudstjänst i ett litet kapell på Kilgränd i södra delen av innerstaden.
Korset på kyrkans fasad kommer därifrån.
    Kyrkorummet visade sig snart vara för litet, särskilt sommartid då förutom församlingsmedlemmar många sommargotlänningar och turister deltar i gudstjänsterna. Därför företogs en om- och tillbyggnad. Kyrkan återinvigdes av biskop Anders Arborelius den 22 december 2001. En artikel från 2002 om kyrkans arkitektur och ombyggnaden finns här.

2017 års renovering
År 2017 genomförs en renovering som har visat sig nödvändig,  både av kyrkan och av församlingens övriga två hus på tomten Priorn 1112.
   
I och med att svåra fuktskador och andra brister började uppdagas i det lilla bostadshuset bredvid kyrkan började planer på en omfattande renovering ta form år 2016.  Vid undersökning visade sig inte bara det utan även församlingshemmet och själva kyrkan vara angripna av fukt  problem som i möjligaste mån måste åtgärdas. Bostadshuset och församlingshuset var dessutom kraftigt nedslitna. Det lilla huset måste byggas om i det närmaste helt invändigt. Församlingshuset var i behov av renovering och modernisering.
    Renoveringsprojektet har igångsatts sommaren 2017 under ledning av Katolska Biskopsämbetet. Byggledare är Mats Engdahl/Engma AB, huvudentreprenör PEAB. Projektet ska enligt planerna vara avslutat i och med januari månads utgång 2018. Husen ligger på känslig mark i ett område som numera är världsarv och är delvis byggnadsminnesmärkta. Det kräver särskilda hänsynstaganden.

Församlingshuset
Församlingshuset eller församlingshemmet nordväst om kyrkan har tre plan (plus vind). Renoveringen avses innebära viss omdisponering och modernisering på alla planen. Möbleringen i församlingslokalerna föreslås bli flexiblare än hittills, så att lokalerna lättare kan användas för olika typer av arrangemang.

Bostadshuset
Det lilla bostadshuset omedelbart bredvid kyrkan repareras grundligt och byggs om invändigt. I bottenvåningen blir det ett rum som lämpar sig för t.ex. studiesammankomster. Övervåningen blir tänkt för enskilda samtal och liknande.

Kyrkan
Kyrkorummet har en unik arkitektur vars karaktär inte förändras. Ingen större omgestaltning av rummet kommer att ske. Däremot åtgärdas fuktproblemen i den mån det går, och förnyelse på vissa enskilda punkter görs.
    Kyrkans inner- och yttertak, ljusinsläpp samt fönstren längs S:t Drottensgatan byts ut på grund av skador. Golvbeläggningen innanför ytterdörren blir ny för att bättre tåla smuts och slitage. Sektionen med tvättrum, toalett och fläktrum nära ingången omgestaltas: toaletten flyttas och ett nytt fläktrum byggs. Toaletten och dess ingång vid övre entrén  görs om (ingen skjutdörr).
    Belysningen i kyrkan förbättras för att ge bättre ljus och samtidigt irritera ögonen mindre. Likaså förbättras ljudanläggningen.  Golvet är på en del ställen riskabelt knaggligt; det åtgärdas i den mån det går, men utan att helhetsintrycket av rummet förändras. Sakristian fräschas upp.

Kyrkan från S:t Hansgatan
Kyrkans ingång sedd från S:t Hansgatan

Kyrkorummet sett bakifrån, mot koret
Den nedre delen av kyrkorummet

Dopfunten
Dopfunten – en medeltida brunn

Tabernakel
Tabernaklets framsida:
emaljplatta av Eugen Budrys

Kyrktak
Ombyggnad av kyrktak pågår, september 2017
© Christine Morris