Ekumenik

Katoliker tror att Kristi kyrka har sin mest fullständiga konkreta gestalt i den katolska kyrkan och att det är den som allra mest står i kontinuitet med apostlarnas kyrka. Men även i andra kyrkor och samfund finns många element av Kristi kyrka, och den katolska kyrkan eftersträvar synlig enhet – utan likformighet – mellan alla kristna. Jesus bad ”att de alla skall bli ett” (Joh 17:21), och de kyrkosplittringar som har uppstått under tidernas lopp strider mot Guds vilja. Särskilt sedan Andra Vatikankonciliet (1962–65) är därför den katolska kyrkan engagerad i den ekumeniska rörelsen. Trosmässigt står vi de ortodoxa och orientaliska kyrkorna särskilt nära.

Världsekumeniken
På världsplanet försiggår en mängd olika former av dialog och samarbete mellan olika kyrkor och samfund. Katolska kyrkan är inte medlem i Kyrkornas Världsråd men håller nära kontakter med rådet och är medlem i dess sektion för teologisk dialog, Faith and Order. Dessutom bedriver katolska kyrkan andra former av dialog och samarbete med de mest olikartade kristna kyrkor och samfund. Den katolska ekumeniken samordnas av Enhetsrådet i Rom.

Ekumenik i Sverige
Katolska kyrkan ingår i Sveriges Kristna Råd, det viktigaste samarbetsorganet för kyrkor och samfund i Sverige. Rådet inriktar sig inte minst på att stödja lokala ekumeniska initiativ. Vår biskop, kardinal Anders Arborelius, har en tid varit ordförande i Rådet och är mycket aktivt engagerad i olika ekumeniska sammanhang.

Ekumenik på Gotland
Den katolska församlingen på Gotland är angelägen om lokalt ekumeniskt samarbete. Efter förmåga deltar vi därför i de olika former av samverkan som finns. Församlingen är genom sin kyrkoherde representerad i Gotlands Kristna Råd. Gemensamma sociala insatser av olika slag ligger församlingen särskilt varmt om hjärtat.