Kyrkan

Kyrkan
Kristi Lekamens kyrka ligger i korsningen mellan S:t Drottensgatan och S:t Hansgatan i Visbys innerstad. Det är den första katolska kyrka byggd på Gotland sedan medeltiden. Det är en liten men arkitektoniskt framstående byggnad med (sedan 2001) ett 80-tal sittplatser, uppförd på en medeltida husgrund som grävdes fram i samband med att kyrkan tillkom.
Kyrkan är ritad av gotlandsarkitekten Per Erik Nilsson. Den medeltida grunden utnyttjas i den moderna, stramt hållna byggnaden: delar av väggar, delar av en trappa och en brunn som nu används som dopfunt. I kyrkorummet finns dessutom några värdefulla konstverk av den litauiskfödde, på Gotland verksamme konstnären Eugenijus (Eugen) Budrys (1925–2007).

Från 1982 via 2001 till 2017
Den 18 december 1982 invigdes kyrkan av dåvarande biskopen för Stockholms katolska stift (som omfattar hela Sverige), Hubertus Brandenburg. Tidigare hade församlingen firat gudstjänst i ett litet kapell på Kilgränd i södra delen av innerstaden. Korset på kyrkans fasad kommer därifrån.
Kyrkorummet visade sig snart vara för litet, särskilt sommartid då förutom församlingsmedlemmar många sommargotlänningar och turister deltar i gudstjänsterna. Därför företogs en tillbyggnad. Kyrkan återinvigdes av biskop Anders Arborelius den 22 december 2001. En artikel från 2002 om kyrkans arkitektur och ombyggnaden finns här.

2017 års renovering
År 2017 genomfördes en renovering av både kyrkan och församlingens övriga två hus på tomten Priorn 11–12.
I och med att svåra fuktskador och andra brister uppdagades i det lilla bostadshuset bredvid kyrkan började planer på en omfattande renovering ta form år 2016. Vid undersökning visade sig även församlingshemmet och själva kyrkan vara angripna av fukt – problem som måste åtgärdas. Det lilla bostadshuset och församlingshuset var dessutom kraftigt nedslitna. Det lilla huset måste repareras grundligt och byggas om i det närmaste helt invändigt. Församlingshuset var i behov av renovering och modernisering.

Renoveringsprojektet har igångsatts sommaren 2017 i samarbete med Katolska Biskopsämbetet. Byggledare var Mats Engdahl/Engma AB, huvudentreprenör PEAB. Projektet avslutades under sommaren 2018.
Husen ligger på känslig mark i ett område som numera är världsarv, och de är delvis byggnadsminnesmärkta. Det kräver särskilda hänsynstaganden.

Församlingshuset
Församlingshemmet nordväst om kyrkan har tre plan (plus vind). Renoveringen innebär omdisponering och modernisering på alla planen. Lokalerna och möbleringen i dem blir flexiblare än hittills, så att lokalerna lättare kan användas för olika typer av arrangemang.

Bostadshuset
Det lilla bostadshuset (”prästhuset”) bredvid kyrkan reparerades grundligt och byggdes om invändigt. Det visades vara i ett mycket sämre skick än vad man tidigare hade sett. I bottenvåningen blir det ett rum som lämpar sig för t.ex. studiesammankomster. Övervåningen blir tänkt för bland annat enskilda samtal.

Kyrkan
Kyrkorummet har en unik arkitektur, och dess karaktär förändrades inte. Ingen större omgestaltning av rummet har skett. Däremot åtgärdades de omfattande fuktproblemen, och förnyelse på vissa enskilda punkter har gjorts.


Bland annat kyrkans inner- och yttertak, ljusinsläpp och fönstren längs S:t Drottensgatan har bytts ut på grund av skador. Golvbeläggningen innanför ytterdörren har blivit ny för att bättre tåla smuts och slitage. Sektionen med tvättrum, toalett och fläktrum nära ingången har omgestaltats: toaletten har gjort om och ett nytt fläktrum har byggts. Toaletten och dess ingång vid övre entrén görs om (ingen skjutdörr).


Belysningen har förbättrats för att ge bättre ljus, framhäva viktiga delar av kyrkorummet och samtidigt irritera ögonen mindre. Likaså förbättrades ljudanläggningen. Golvet har på en del ställen varit riskabelt knaggligt, och det har åtgärdats. Helhetsintrycket av rummet förändras dock inte. Sakristian har fräschats upp.

Kyrkan kunde tas i bruk igen på Skärtorsdagen våren 2018