Ekonomisk Information oktober 2022


Kära systrar och bröder
!

Församlingen har ett övergångsråd i väntan på nyval till ett ordinarie pastoral- och ekonomiråd den 27 november. Övergångsrådet är utsett av biskopen och i det sitter förutom kyrkoherden; Anders Kvist och Ulf Samuelsson från Sankta Eugenia församling samt från vår församling Torsten Hökby, Johan Ekman och Lori Björkegren.

Övergångsrådet arbetar med att ge församlingen full kontroll över ekonomin, effektivisera administrationen och skapa balans i ekonomin för att kunna lämna över en fungerande förvaltning till det nya rådet som väljs.

Vi vill också skapa öppenhet och förståelse för den ekonomi som församlingen har. Det är viktigt för tillit, sammanhållning och för att alla ska kunna delta i diskussioner om församlingens utveckling. Samtliga kostnader och intäkter som vi anger i denna sammanställning är en prognos gjort i oktober. Sedan juni har kostnaderna ökat med 9% för helåret. Skälet till detta är till största delen drift av fastigheterna.

Kostnader

Stiftet står för merparten av kyrkoherdens kostnader.Församlingens kostnader är cirka 69 000 kronor. Här ingår bil och vissa mindre utgifter.

Kostnaderna för gudstjänster och undervisning är ungefär 126000 kronor. Här ingår blommor, kantor, annonsering m.m.

Församlingen har tre byggnader vi äger och förvaltar. Det ärkyrkan, det lilla huset intill, kallat prästhuset, samt församlingshemmet. Drift för kyrkan och prästhuset kostar cirka 185 000 kronor. Församlingshemmet kostar cirka 165000 kronor i drift. Här ingår vatten, avlopp, värme, städning, nödtelefon i hiss, trädgårdsskötsel osv.

De administrativa kostnaderna som revison, företagsförsäkring, internet, telefoni, utskrifter m.m. är cirka 181 000 kronor 2022. Med de åtgärder som är gjorda minskar detta kraftigt 2023.

Som framgår är drift av församlingens fastigheter en stor del kostnaderna. Till detta kommer löpande och periodiskt underhåll av byggnaderna. Under 2022 står stiftet för stor del av underhållet. Under året försöker vi klara av så mycket underhåll som möjligt för att allt ska vara i skick när det stöd vi har idag upphör. Byggnaderna kräver dock löpande underhåll. Vår bedömning är att den plan som tidigare tagits fram är rimlig och att löpande underhåll kostar 80-100 000kronor per år och 100 000 ytterligare bör avsättas för periodiska reparationer av de tre byggnaderna.

Intäkter

Kyrkoavgiften ger en intäkt om 491 000 kronor. Kollekt och gåvor ytterligare 188 000 kronor. Här hoppas vi och tror att församlingen skänker pengar så att vi kan dra nytta av att en anonym donator dubblar det vi ger. Under 2022 ger uthyrningen av församlingshemmet 333 000 kronor i intäkt.

Kapital

Fastigheterna församlingen äger har ett bokfört värde(anläggning) om 21 100 000 kronor. Marknadsvärdet är högre. Den ekonomiskt bevandrade vet att på detta kommer avskrivningar och med gällande regler i stiftet är dessa 448 000 kronor per år. Församlingen har ett kapital placerat i aktier till ett bokfört värde om 600 000 kronor. Vinst på dessa tillförs församlingens kapital.

Bottom line

Församlingen har nu ett positivt och bra kassaflöde. Vi har pengar i kassan. I år beräknas resultat bli 240 000 kronor i överskott före avskrivningar. Detta överskott bygger dels på att stiftet bekostar underhåll av fastigheterna dels på uthyrningen som gör att församlingshemmet ger cirka 180 000kronor i överskott. 

Utblick 2023

Vi har nu tecknat ett nytt hyresavtal för församlingshemmet med Jesuiterna som gör att församlingen har kontroll över församlingshemmet och de hyr ett antal dagar per år. Detta avtal ger oss 215 000 kronor per år. Det hindrar inte församlingens användning på samma sätt som nu och det ger oss möjlighet att hyra ut även till andra som vill komma till ön. Byggnaderna vi har är fantastiska och bär tradition och identitet. De är en tillgång för församlingen men också för hela katolska kyrkan. De står för halva församlingens kostnader och det är roligt att vi kan dela dem med fler.
Vi arbetar nu med budget för 2023. Givetvis finns det stora osäkerheter, inte minst elpriset. Kyrkan värms med el men övriga byggnader med fjärrvärme. Församlingen har ett reservkapital och inga lån. Som framgick av tidigare informationsbrev i juni skulle vi sakna 200 000 kronor om vi inte hyr ut. Det avtal vi nu tecknat säkrar denna intäkt. Vårt mål är en ekonomi i balans där insamlade medel kan gå direkt till att öka verksamheten i församlingen och inte drift av lokaler.
Lori, Johan och Torsten
Prognos för helåret 2022