Övergångsrådets ekonomi redovisning

Kära systrar och bröder!

Församlingen har ett övergångsråd i väntan på nyval till ett ekonomiråd i samband med församlingsmöte i slutet av november 2022. Rådet är utsett av biskopen och i det sitter förutom kyrkoherden; Anders Kvist och Ulf Samuelsson från Sankta Eugenia församling samt från vår församling Torsten Hökby, Johan Ekman och Lori Björkegren.

Vi i arbetsgruppen i församlingen, (Torsten, Johan och Lori) har nu satt oss in i församlingens ekonomi och gjort en reviderad budget för 2022. Vi har effektiviserat ekonomirutinerna och gjort besparingar i administrationen. Vi har hittills sparat in cirka 125 000 kronor för 2022. Nästa år slår alla besparingar igenom och då minskar administrationen ytterligare 85 000 kronor.

Vi vill skapa öppenhet och förståelse för den ekonomi församlingen har. Det är viktigt för tillit, sammanhållning och för att alla ska kunna delta i diskussioner om församlingens utveckling. Samtliga kostnader och intäkter som vi anger i denna sammanställning bygger på den reviderade budgeten för 2022.

Kostnader

Stiftet står för merparten av kyrkoherdens kostnader. Församlingens kostnader är cirka 67 000 kronor. Här ingår bil och vissa mindre utgifter.

Kostnaderna för gudstjänster och undervisning är ungefär 130 000 kronor. Här ingår blommor, kantor, annonsering m.m.

Församlingen har tre byggnader vi äger och förvaltar. Det är kyrkan, det lilla huset intill, kallat prästhuset, samt församlingshemmet. Drift för kyrkan och prästhuset kostar cirka 173 000 kronor. Församlingshemmet kostar cirka 118 000 kronor i drift. Här ingår vatten, avlopp, värme, städning, nödtelefon i hiss, trädgårdsskötsel osv.

De administrativa kostnaderna som revison, företagsförsäkring, internet, telefoni, utskrifter m.m. är cirka 169 000 kronor.

Som framgår är drift av församlingens fastigheter en stor del kostnaderna. Till detta kommer löpande och periodiskt underhåll av byggnaderna. Under 2022 står stiftet för dessa kostnader upp till 300 000 kronor. Byggnaderna är i mycket bra skick men kommer att kräva underhåll. Vår bedömning är att den plan som tidigare tagits fram är rimlig och att löpande underhåll kostar 80-100 000 kronor per år och 100 000 ytterligare bör avsättas för periodiska reparationer av de tre byggnaderna.

Intäkter

Kyrkoavgiften ger en intäkt om 491 000 kronor. Kollekt och gåvor ytterligare 120 000 kronor. Totalt 611 000 kronor per år. Under 2022 ger uthyrningen av församlingshemmet 333 000 kronor i intäkt. Värdet av stiftets extra garanterade bidrag till underhåll är 300 000 kronor.

Kapital

Fastigheterna församlingen äger har ett bokfört värde (anläggning) om 21 100 000 kronor. Marknadsvärdet är högre. Den ekonomiskt bevandrade vet att på detta kommer avskrivningar och med gällande regler i stiftet är dessa 448 000 kronor per år. Församlingen har ett kapital placerat i aktier till ett bokfört värde om 600 000 kronor. Vinst på detta kapital tillförs idag kapitalet.

Bottom line

I år beräknas resultat bli 288 000 kronor i överskott förutsatt att man ser till resultat före avskrivningar. Detta överskott bygger dels på att stiftet bekostar underhåll av fastigheterna dels på uthyrningen som gör att församlingshemmet ger 190 000 kronor i överskott.

Utblick 2023

Utan uthyrning blir underskottet före avskrivningar 90 000 kronor nästa år. Ska 100 000 avsättas för kommande underhåll blir underskottet före avskrivningar 2023 nästan 200 000 kronor om inget görs.

Vi arbetar på att hitta en långsiktig lösning för ekonomisk balans. Den kan ha flera olika delar både för att minska kostnader och öka intäkter. Vi vill undvika att hyra ut ett helt hus heltid som idag.

Församlingen har behov av lokaler för att driva det vi finns för – församlingsverksamheten. Byggnaderna vi har är fantastiska och bär tradition och identitet. De är en tillgång för församlingen men också för hela katolska kyrkan. De står för halva församlingens kostnader. När vi diskuterar balans i ekonomin kommer därför våra fastigheter alltid att hamna i centrum.

Man ska komma ihåg att vi är ett trossamfund och en allmännyttig verksamhet. Vi är som sådan skattebefriade. Det finns särskilda regler för vad vi kan göra utan att tappa vår skattebefrielse. Vi kan inte hyra ut en större del av våra lokaler till annat än allmännyttig verksamhet. Vi kan inte heller ta marknadsmässig hyra.

Vi återkommer med förslag på åtgärder för en ekonomi i långsiktig balans som ger församlingen möjlighet att utvecklas.

Ett informationsmöte om församlingens ekonomi kommer att hållas tisdag den 21:a juni klockan 18:30 i kyrkan.

Lori, Johan och Torsten