Val till kyrkoråd – Nominera din kandidat

Kristi lekamens katolska församling ska välja pastoral- och ekonomiråd. Var med och föreslå ledamöter! Valbara kandidater är församlingsmedlemmar som fyllt arton år och regelbundet deltar i församlingslivet.

Under några år har ansvaret för församlingen delvis legat hos stiftet centralt. Nu har det blivit tid för församlingen att utse ett eget pastoral- och ekonomiråd. Rådet kommer att bestå av fem ledamöter som tillsammans med kyrkoherden ska planera och leda församlingens verksamhet. 

Pastoral- och ekonomirådet, i dagligt tal kyrkorådet, kommer att få både rådgivande och beslutande funktioner. Vad gäller liturgi, trosundervisning, socialt- och karitativt arbete med mera har kyrkoherden alltid sista ordet, efter att ha hört kyrkorådet. När det däremot rör församlingens drift, förvaltning, räkenskaper och bokslut fattar rådet beslut gemensamt.

Varje ledamot i det kommande kyrkorådet väljs för en period om fyra år. Valet kommer att ske den 27 november med möjlighet att förtidsrösta från och med den 13 november.

Nomineringarna ska vara skriftliga och innehålla den föreslagna kandidatens namn, adress och telefonnummer. Det ska framgå vem som nominerar. Förslag lämnas till fader Charles senast 30 oktober.

Välkommen med nomineringar!