Vigning av Rysslands och Ukrainas folk åt den saliga Jungfru Marias obefläckade hjärta.

Vigningen kommer att ske imorgon Fredag i kyrkan kl. 17.00 Vigning av Rysslands och Ukrainas folkåt den saliga jungfru Marias obefläckade hjärta Marie bebådelsedag, 25 mars 2022

Brev från påven till världens biskopar 

den 21 mars 2022 

Käre medbroder, 

Nästan en månad har gått sedan kriget i Ukraina utbröt, ett krig som dagligen åsamkar Ukrainas svårt prövade folk enormt lidande och hotar världsfreden. I denna mörka stund har kyrkan den trängande uppgiften att be förbön till Fredsfursten och visa sin närhet till dem som är omedelbart drabbade av konflikten. Jag är tacksam mot alla de många som har svarat med stor generositet på min appell till bön, fasta och kärleksgärningar. 

Nu vill jag – och även detta som ett svar på talrika önskningar framförda av Guds folk – på ett särskilt sätt anförtro de länder som ligger i krig med varandra till den saliga jungfru Maria. Som jag meddelade vid slutet av angelusbönen i går avser jag att den 25 mars, bebådelsens högtid, fullgöra en högtidlig akt genom vilken jag viger mänskligheten, och i all synnerhet Ryssland och Ukraina, till Marias obefläckade hjärta. Det är passande att det är med hjärtan förnyade genom Guds förlåtelse som vi ber om fred. Därför kommer akten att äga rum 

i samband med en botgudstjänst hållen i Peterskyrkan kl. 17.00 romersk tid. Själva akten kommer att äga rum omkring kl. 18.30. 

Vigningsakten är avsedd att vara en symbolhandling av hela den universella kyrkan, som
i denna dramatiska stund till Gud, genom hans och vår Moder, lyfter upp det rop av smärta som kommer från alla som lider. Vi bönfaller också Gud om ett slut på våldet, och vi anbefaller vår mänskliga familjs framtid till Fredens Drottning. Jag ber er att förena er med mig i denna akt och inbjuda präster, ordensfolk och lekfolk att samlas i sina kyrkor och kapell den 25 mars, så att hela Guds heliga folk kan uppsända en innerlig och samstämmig vädjan till Maria, vår Moder. Jag skickar er texten till vigningsbönen, så att vi alla kan läsa den under den dagens lopp, i broderlig enhet. 

Jag tackar er för den uppmärksamhet ni kommer att skänka denna begäran och för er beredskap till samverkan. Med stor kärlek välsignar jag er och de troende som är anförtrodda åt er herdeomsorg. Må Jesus beskydda er och den heliga Jungfrun vaka över er. Jag ber er också att be för mig. 

Broderligen,
från S:t Johannes, Lateranen, den 21 mars 2022, Franciskus 

O Maria, Guds Moder och vår Moder,i denna prövningens stund vänder vi oss till dig.Du, vår Moder, älskar och känner oss,ingen önskan i våra hjärtan är dold för dig. Du Barmhärtighetens Moder,hur ofta har vi inte upplevt din vaksamma omsorg och din fridfulla närvaro! Du upphör aldrig att leda oss till Jesus, Fredsfursten. Ändå har vi avvikit från fredens väg.Vi har glömt lärdomen från det senaste seklets tragedier, miljonerna offer för de två världskrigen.Vi har bortsett från åtaganden vi gjortsom en gemenskap av nationer.Vi har förrått folkens drömmar om fredoch de ungas hopp.Vi har blivit slöa av girighet,bara tänkt på våra egna folk och deras intressen,blivit kallsinniga och upptagnaav själviska behov och fördelar för oss själva.Vi har valt att bortse från Gud,vi har nöjt oss med våra illusioner,blivit arroganta och aggressiva,förtryckt oskyldiga och samlat vapen på hög.Vi har upphört att sörja för vår nästa och ta hand om vårt gemensamma hem. Vi har skövlat jorden genom krig.Våra synder har fått vår himmelske Faders hjärta att brista – han som vill att vi lever som bröder och systrar.Vi har blivit likgiltiga för alla och allt utom oss själva. Med skam ropar vi: Herre, förlåt oss! Heliga Moder, mitt i eländet som vår synd har vållat, mitt i vår kamp och vår svaghet,mitt i det syndens mysterium som ondska och krig är, påminner du oss om att Gud aldrig överger oss. Han fortsätter att se på oss med kärlek, alltid beredd att förlåta ossoch resa upp oss till nytt liv.Han har gett oss dig och gjort ditt obefläckade hjärta till en tillflyktför kyrkan och hela mänskligheten.Tack vare Guds nådefulla vilja är du alltid hos oss,även i de svåraste och mest oroliga stunderna av vår historia finns du där och vill leda oss med ömsint kärlek. Vi vänder oss nu till digoch klappar på ditt hjärtas dörr.Vi är dina älskade barn.I varje tid gör du dig känd för oss och kallar oss till omvändelse.Vi ber i denna mörka stund:hjälp oss och ge oss din tröst.Säg återigen till oss:”Jag är där, jag, er mor.”Du kan lösa upp våra hjärtans knutar och lösa vår tids svåra problem.På dig förtröstar vi.Vi är förvissade om att du,särskilt i tider av prövning,aldrig är döv för vårt ropoch skall komma till vår hjälp. Det är vad du gjorde i Kana i Galileen, när du vädjade till Jesus och han gjorde det första av sina tecken.För att glädjen skulle fortsätta att råda vid bröllopet sade du till honom: ”De har inget vin” (Joh 2:3). Upprepa nu, Moder, dessa ord och denna bön,för i vår tid har vi slut på hoppets vin,glädjen har flytt, broderskapet förbleknat.Vi har glömt vår mänsklighetoch slösat bort fredens gåva.Vi har öppnat oss för våld och förstörelse.O vad vi behöver din moderliga hjälp! Därför, Moder: hör vår bön.Du Stjärna över haven,låt oss inte lida skeppsbrott i krigets storm.Du Det nya förbundets ark,ge kraft och inspiration åt planer på försoning. Du Himlens drottning,låt Guds fred återupprättas i världen.Förinta allt hat och all törst efter hämnd,och lär oss förlåtelse.Befria oss från kriget,skydda vår värld för kärnvapenhotet.Du Rosenkransens drottning,hjälp oss att inse vårt behov av bön och kärlek. Du Drottning över den mänskliga familjen,visa folken väg till att leva som bröder och systrar. Du Fredens drottning,utverka fred för vår värld. Moder, må din sorg och din vädjanväcka våra förhärdade hjärtan till liv!Må tårarna du utgöt för ossgöra att denna världens öken blomstrar på nytt. Må din bön mitt bland vapnens larm vända våra tankar till fred. Må din moderliga beröring ge lindringåt dem som lider och flyr undan bombernas regn. Må din moderliga omfamning trösta demsom måst lämna sina hem och sitt fosterland.Må ditt sörjande hjärta få oss till medlidandeoch inspirera oss att öppna våra dörraroch sörja för våra bröder och systrarsom har sargats och drivits bort. Heliga Guds Moder, när du stod vid korset såg Jesus lärjungen vid din sidaoch sade: “Där är din son” (Joh 19:26.)Så anförtrodde han var och en av oss till dig. Till lärjungen, och till var och en av oss, sade han: ”Där är din mor” (v. 27). Moder Maria, vi längtar efteratt ta emot dig i våra liv och vår historia.I denna stund står mänskligheten,utom sig av oro och bekymmer,tillsammans med dig vid korsetoch måste få anförtro sig själv till digoch, genom dig, viga sig själv åt Kristus.Folket i Ukraina och Ryssland,som vördar dig med stor kärlek,vänder sig nu till dig,vars hjärta ömmar för dem och för alla folksom sargats av krig, hunger, orättvisa och fattigdom. Du Guds Moder och vår Moder,till ditt obefläckade hjärtaanförtror och viger vi högtidligtoss själva, kyrkan och hela mänskligheten, särskilt Ryssland och Ukraina. Ta emot denna aktsom vi fullgör med förtröstan och kärlek. Låt kriget ta slut och fred råda i hela världen. Ditt hjärtas jaöppnade historiens dörrar för Fredsfursten. Låt genom ditt hjärta freden gry än en gång.Till dig anförtror vihela den mänskliga familjens framtid, varje folks behov och förhoppningar, världens oro och förhoppningar. Må genom din förbönGuds barmhärtighet utgjutas över jorden och fred och ordning återvändaoch prägla våra dagar.Du Vår Fru som sade ”Ja”och som den helige Ande sänkte sig ner över, återupprätta bland oss den fred och frid som kommer från Gud. Må du, det levande hoppets källa,vattna våra hjärtans torka.I ditt sköte blev Jesus kött.Hjälp oss att främja enhet och sammanhållningDu som en gång gick på vägarna i denna värld,led oss nu på fredens vägar.Amen.